Grama Niladhari 

  Division Name T.P
  81 - Udaganawa K.K.S. Karunasinghe 0711750148
  82 - Nelumpokuna S.M.C.Nawarathna 0779551571
  83 - Viharagama D.M.G.Karunathilaka 0775111415
  84 - Diulankadawala H.M.S.Priyankara 0771330180
  85 - Perakumpura K.M.P.M.Karunadasa 0716542361
  86 - Gajabapura                                          A.D.N.Dayarathna 0776888187
  87 - Medirigiriya K.K.S.Karunasinghe 0711750148
  88 - Diyasenpura S.M.P.I.Sakalasuriya 0713807281
  89 - Bisouyana W.G.N.Madhushani 0774144691
  90 - Kahabiliyawa K.M.P.M.Karunadasa 0716542361
  91 - Kaudulugama S.M.I.D.Sakalasuriya 0710841469
  92 - Kauduluwewe H.A.A.Bandara 0716043287
  93 - Nawanagaraya M.V.G.Amila Rathnayaka 0713453278
  94 - Ambayapuragama D.M.D.J.K.Dasanayaka 0776510966
  95 - Menikhorouwa R.M.Chandrasiri 0702470222
  96 - Diggalpura U.G.J.A.K.Gamage 0723680240
  97 - Wedikachchiya M.G.G.I.Piyaranga 0766188138
  98 - Etambaoya U.G.J.A.K.Gamage 0723680240
  99 - Weedehapura U.R.G.P.Bandara 0779250777
  100 - Bisobandaragama D.M.Swarnalatha 0724617241
  101 - Nagarapura                A.M.R.C.Aththanayaka 0725420265
  102 - Jayagampura U.P.S.Gunathilaka 0783862475
  103 - Ambagaswewa B.G.N.Chathurangani 0769089969
  104 - Ekamuthugama W.M.M.S.Kumara 0713745292
  105 - Jayathugama L.H.M.C.Liyanahitige 0716273646
  106 - Senarathpura H.Karunadasa 0776152285
  107 - Kumudupura O.G.C.Madhuwanthi 0710497991
  108 - Vijapura D.M.Swarnalatha 0724617241
  109 - Ihalagama R.B.R.S.Gunarathna 0713745172
  110 - Damsopura R.B.R.S.Gunarathna 0713745172
  111 - Thalakolawewa                U.M.S.C.Udahamulla 0719172868
  112 - Aluthwewa W.T.P.Lochana 0712950044
  113 - Bisobandaragama R.M.Chandrasiri 0702470222
  114 - Thissapura R.M.W.Rathnayaka 0767574822
  115 -  Mandalagiriya H.A.A. Bandara 0777684013
  116 - Thissa Amuna H.N.K.Mendis 0713745460
  117 - Mahasenpura W.M.T.H.Udayangani 0713745460
  118 - Kusumpokuna D.G.Nimal Jayathissa 0776152285
  119 - Vijayarajapura D.M.G.Karunathilaka 0783558337
  120 - Wadigawewa M.H.Reshmeer 0775111415
  121 - Meegaswewa       H.Karunadasa 0771855120
  122 - Palliyagodella M.S.Bandara 0713980192
  123 - Akbarpura M.S.Bandara 0717443292
  124 - Weheragala R.M.B.L.rajapaksha 0716043287
  125 - Sansungama U.D.C.P.Udagedara 0716043287

 

 

 

News & Events

11
Sep2018

"Our Mission"

"Our Mission" To develop public life by...

11
Sep2018

"Our Vision"

"Our Vision"An Excellent Service

Scroll To Top