• විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන                                                                                         
 • ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන                         
 • ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන               
 • ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන
 • පාසල් ක්‍රිඩා පිටි සංවර්ධන වැඩසටහන                                       
 • ඌන සංවර්ධිත දහම් පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධන වැඩසටහන                 
 •  තර්ජිත ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කල පවුල් සදහා සහන සැලසීම   
 • ප්‍රතිසන්ධාන ඉලක්කගත අාර්ථික සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය          
 • ලෝක ආහාර වැඩසටහන       
 • ග්‍රාමිය මාරිග සංවර්ධන වැඩසටහන
 • ජීවනෝපාව  සංවර්ධන වැඩසටහන                                             
 • ප්‍රති ආශ්‍රිතකරණ ජල පද්ධිත ස්ථිපිත කිරීමේ වැඩසටහන                         
 • ග්‍රාමිය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන (ජීවනෝපාව  සංවර්ධන)       
 • ග්‍රාමිය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන (ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන)                                   
 •  ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන                                   
 • පාසල් පරිඝණක විද්‍යාගාර වැඩසටහන            
 • වැවක් සමග ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහන
 • ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය යටතේ දිළිදුකම තුරන් කිරීමේ වැඩසටහන
 • වී ගබඩා අළුත් වැඩියා කිරීමේ වැඩසටහන                                        
 • කෘෂි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන                             
 • ග්‍රාමිය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති)                   
 •  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම                                    
 • පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන 
 • ප්‍රාදේශය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන                
 • මුස්ලිම් පල්ලි හා මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වැඩිදියුණු කිරිම හා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන                              

News & Events

11
Sep2018

"Our Mission"

"Our Mission" To develop public life by...

11
Sep2018

"Our Vision"

"Our Vision"An Excellent Service

Scroll To Top