2017 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන වැඩසටහන්

 • විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන                                                   -  රු.    12,449,000.00
 • ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන                              -  රු.    22,500,000.00
 • ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන විශේෂ වැඩසටහන                    -  රු.    18,592,246.66
 • ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධන වැඩසටහන                                   -  රු.      2,000,000.00
 • පාසල් ක්‍රිඩා පිටි සංවර්ධන වැඩසටහන                                         -  රු.      1,200,000.00
 • ඌන සංවර්ධිත දහම් පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධන වැඩසටහන                     -  රු.         200,000.00
 • තර්ජිත ගම්මානයන්හි නැවත පදිංචි කල පවුල් සදහා සහන සැලසීම   -  රු.    36,100,000.00
 • ප්‍රතිසන්ධාන ඉලක්කගත අාර්ථික සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය          -  රු.      3,702,000.00
 • ලෝක ආහාර වැඩසටහන                                                           - රු.      3,588,400.00
 • ග්‍රාමිය මාරිග සංවර්ධන වැඩසටහන 1 අදියර                                   - රු.    14,000,000.00
 • ග්‍රාමිය මාරිග සංවර්ධන වැඩසටහන 2 අදියර                                   - රු.       6,000,000.00
 • ජීවනෝපාව  සංවර්ධන වැඩසටහන                                               - රු.     17,173,657.54
 • ප්‍රති ආශ්‍රිතකරණ ජල පද්ධිත ස්ථිපිත කිරීමේ වැඩසටහන                   - රු.       1,302,000.00
 • ග්‍රාමිය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන (ජීවනෝපාව  සංවර්ධන)           - රු.       8,700,000.00
 • ග්‍රාමිය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන (ග්‍රාමිය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන) - රු.  1,300,000.00
 • ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන 1 අදිරය                                      -රු.    16,000,000.00
 • ආපදා කළමනාකරණ වැඩසටහන 2 අදිරය                                      - රු.    1,800,000.00
 • පාසල් පරිඝණක විද්‍යාගාර වැඩසටහන                                           - රු.        250,000.00
 • වැවක් සමග ගමක් සංවර්ධන වැඩසටහන                                        - රු.    6,982,684.06
 • ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරය යටතේ දිළිදුකම තුරන් කිරීමේ වැඩසටහන - රු.     750,000.00
 • වී ගබඩා අළුත් වැඩියා කිරීමේ වැඩසටහන                                         - රු.  5,720,316.38
 • කෘෂි මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ වැඩසටහන                                 -රු.   5,000,000.00

2018 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන වැඩසටහන්

 • ග්‍රාමිය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අවිච්ඡේද ව්‍යාපෘති)                    -රු.  50,016,221.00
 • සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය සංවර්ධනය කිරීම                                    - රු.    1,401,974.00
 • පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන -රු.   1,000,000.00
 • ප්‍රාදේශය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන                 - රු.   5,000,000.00 
 • මුස්ලිම් පල්ලි හා මුස්ලිම් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන වැඩිදියුණු කිරිම හා සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන - 250,000.00

News & Events

11
Sep2018

"Our Mission"

"Our Mission" To develop public life by...

11
Sep2018

"Our Vision"

"Our Vision"An Excellent Service

Scroll To Top