01 උදාන ආහාර කමිටුව
02  පැරඩයිස් ක්රී ඩා හා සුභසාධක සමිතිය  
03  මිණිමුතු ආහාර කමිටුව
04  ප්‍රගති සුභ සාධක සමිතිය
05  ස්වශක්ති තරුණ කමිටුව
06  මිණිමුතු මරණාධාර සමිතිය
07  යුනයිටඩ් තරුණ සුභසාධක සමිතිය
08  දිනකර සුභසාධක සමිතිය
09 මුතුහර කාන්තා සුභසාධන සමිතිය
10 නෙළුම් කාන්තා ප්‍රජා මූල සංවිධානය
11 යුධගනාව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
12 උල්පත් ඇලගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය
13 රන්දුනු ක්‍රිඩා සමාජය
14 නැගෙන තරු ළමා සමාජය
15  රණහංස යෞවන සමාජය

News & Events

11
Sep2018

"Our Mission"

"Our Mission" To develop public life by...

11
Sep2018

"Our Vision"

"Our Vision"An Excellent Service

Scroll To Top